Hirdetmények

MEGHÍVÓ

A PROKON Egyesület

2018. DECEMBER 12. NAPJÁN

TARTANDÓ KÖZGYŰLÉSÉRE

 

Ezúton meghívjuk a PROKON Egyesület (székhely: 1078 Budapest, István utca 26. fszt. 4.; a továbbiakban az „Egyesület”) 2018. december 12. napján, 16 órakor, az Egyesület irodáján (1053 Budapest, Magyar utca 27. 1 emelet 3/A) tartandó éves Közgyűlésére, amely az alábbi napirendi pontokban határoz:

  1. Az Elnökség 2018. évi beszámolójának ismertetése és elfogadása;
  2. Az Egyesület új elnökségi tagjának megválasztása;
  3. Az Egyesület 2019-es terveinek és költségvetésének megvitatása;
  4. Egyéb kérdések. 

Az Elnökség nevében ezúton szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az Egyesület Alelnöki tisztségét Krisztel Renátának nem áll módjában a jövőben ellátni. Erre tekintettel az Egyesület tagjainak lehetősége nyílik arra, hogy a jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül az Egyesületnek küldött levélben saját magukat vagy más tagokat jelöljenek az Elnöki, illetve az Elnökség tagjainak sorába.

Felhívjuk a tisztelt Tagok figyelmét, hogy a Ptk. 3:75. § (1) bekezdése, valamint az Egyesület Alapszabályának X. pont 5. alpontja alapján a jelen meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a napirend kiegészítését kérhetik, indoklással. A napirend kiegészítésének a tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt.

A Közgyűlés csak a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalhatja. Új napirendi pont felvételére csak akkor van lehetőség, ha a Közgyűlésen minden tag jelen van, és egyikük sem ellenzi az új naprendi pont felvételét.

Az Egyesület Alapszabályának X. pont 7. alpontja alapján a Közgyűlés határozatképes, amennyiben azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés ideje 2018. december 17. napján 16 óra, helyszíne a PROKON Egyesület irodája (cím: 1053 Budapest, Magyar utca 27. 1 emelet 3/A) Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelent Tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja az Alapszabály VIII. pontja szerint. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

Készült Budapesten, 2018. november 20. napján.

Klesch Dávid Barnabás

A PROKON Egyesület elnöke